TISKOVÁ ZPRÁVA

 

15. 2. – 6. 4. 2018

Centre tchèque à Paris/České centrum v Paříži

Rue Bonaparte 18, 75006 Paris

 

Kurátorka: Kateřina Štroblová

Pořadatel: Galerie Luxfer, České centrum v Paříži

 

Výstava je prvním představením umělecké skupiny Rafani francouzskému publiku. Nastiňuje témata, kterým se umělecká skupina Rafani dlouhodobě věnuje. Tyto okruhy volně propojují starší a současná díla a poskytují tak ucelený obraz o konzistenci její tvorby: témata společensko-politická, reflexe mezilidských vztahů, postoje k cizincům a menšinám, působení médií, komunikace, bariéry.

Skupina Rafani byla založena v roce 2000. V současnosti má pět členů. 

 Jádro její činnosti spočívá ve vytváření umění hluboce zasazeného do života společnosti. Společnost jim poskytuje témata i formy, s jejichž pomocí je uchopují, nebo se sama stává materiálem, který zpracovávají. Jejich tvorba se zaměřuje na hraniční situace, k nimž nelze zaujmout jednoznačné stanovisko a posouvá obvyklý pohled na společenské jevy. Zviditelňují třecí plochy mezi hodnotami rovnosti a svobody. 

Činnost skupiny se odehrává v prvé řadě na poli umění, která je Rafany chápána jako neoddělitelná součást života společnosti, a tedy i jako prostředek, skrze nějž na společnost mohou působit. Za témata si volí sociální jevy, které uchopují uměleckou formou odkazující ke konkrétním souvislostem či využívají jako prostředek přímo určité skupiny společnosti. Myšlenky umělecké skupiny Rafani vycházejí z místních souvislostí, historie, společně sdílených zkušeností. Koncept a práce umělecké skupiny Rafani je možné chápat jako paralelu k postojům většinové společnosti; její umělecký jazyk je chápán a vytvářen v politicko-společenských souvislostech.Na základě dílčích témat reflektují obecné problémy a skutečnosti.  Přestože vycházejí z lokálního kontextu, jejich umělecký jazyk je srozumitelný a univerzálně použitelný. 

Skupina Rafani vystupuje jako komplexní celek, kde jsou jednotlivé umělecké osobnosti záměrně potlačeny. Základem struktury skupiny jsou demokratické vztahy. Kompaktnost skupiny je podporována přísnými skupinovými atributy jako uniformy či logo.

Základními metodami jejich práce jsou mediální strategie, používání konvenčních prostředků ke sdělování pozměněných obsahů a odpovědné přijímání rolí. Akce umělecké skupiny Rafani jsou zaměřeny především na dílčí témata, avšak v ucelených souvislostech. Jejich uměleckou formou je zejména akce a performance. Hlavním vyjadřovacím prvkem je výstava jako komplexní celek, pojímající celý prostor.